interior2.png

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal-zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst beslissingen genomen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een maatregel, met een terugvordering of een stopzetting van uw uitkering. Als u het niet eens bent met zo'n beslissing, kunt u bezwaar of beroep indienen (meestal binnen zes weken).

Veel mensen denken dat zij pas voor de beroepsfase een advocaat nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen doen. Dat is jammer, want juist in bezwaarfase is bijstand van een advocaat belangrijk omdat alles dan nog een keer goed aan het bestuursorgaan moet worden uitgelegd. Zijn er fouten gemaakt in de bezwaarprocedure, dan kunnen deze in de beroepsfase vaak niet meer hersteld worden.
Houd goed de termijnen in de gaten. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is niet meer mogelijk. Het is in uw belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt als u een brief of een beschikking van de overheid heeft ontvangen.

Wij kunnen u helpen met problemen bij de volgende wetten:

  • PW (Participatiewet, vroeger de WWB, bijstand)
  • ZW (Ziektewet)
  • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
  • Studiefinanciering

Als een beslissing niet afgewacht kan worden dan kan aan de bestuursrechter gevraagd worden om een voorlopige voorziening (een soort ‘kort geding’).

Indien niet binnen de wettelijke termijn beslist wordt kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Dit versnelt de procedure. Wordt dan alsnog niet op tijd beslist, is het bestuursorgaan u dwangsommen verschuldigd en kan de rechter worden ingeschakeld.

Als u hulp nodig heeft, aarzelt u dan niet en neemt u contact met ons op.

Bezoekadres

Laan van Chopin 19

2151 GZ  Nieuw-Vennep

 

Postadres

Postbus 275

2150 AG  Nieuw-Vennep

T 0252-746019

F 0252-746021

E

Facebook   Linkedin   Twitter blue